قرائت قرآن به صورت خوابیده؟

پرسش: ايا قرآن خواندن از روي موبايل به صورت خوابيده (در صورت خستگي) اشكال دارد؟
پاسخ:

حرام نیست، اما بهتر است در زمان سرحالی با رعایت ادب مناسب کتاب الهی قرائت شود.
موفق باشید.

۲۸ بهمن ۱۳۹۲