حکم ارشادی آیه ۳۵ نساء

پرسش: آیا آیه ۳۵ سوره نساء امری ارشادی است یا مولوی؟ ملاک مولوی یا ارشادی بودن حکم چیست؟

 
پاسخ:

مفاد آیه ۳۵ سوره نساء (حکمیت در اختلاف زن و شوهر) حکم ارشادی است، ارشاد به حکم عقل. اگر چنین حکمی در شرع هم نیامده بود باز عقل به چنین حکمیتی فرمان می داد.
حکم مولوی حکمی است که مولی از حق مولویت خود فرمان داده است و عدم انجام آن معصیت است. حکم ارشادی ارشاد به سوی حکم عقل است. اگر در متن دین هم نیامده بود و مولی به ان اشاره نکرده بود انسان با عقل خود متوجه می شد. در حکم ارشادی ثواب و عقابی مستقل از آنچه مترتب بر حکم عقلی است محقق نمی شود. مثلا اطیعوا الله حکم ارشادی قرآن است. عدم اطاعت از خدا ما را از رسیدن به مصالحی که در اطاعت اوست است محروم می کند.
بهترین منبع در این زمینه اصول فقه مظفر است. ترجمه فارسی آن هم در دست است.
موفق باشید.
۲۹بهمن ۱۳۹۲