امامت و خلافتوحی و نبوت

ولایت تشریعی ائمه و ختم نبوت

برخی علمای شیعه از آغاز تا کنون ائمه را «علمای ابرار» دانسته ولایت تکوینی یا تشریعی برای ایشان قائل نبوده اند. آنان خداوند را شارع بالذات و پیامبر را شارع بالعرض و ائمه را عالمان امانتدار شریعت نبوی معرفی می کرده اند. هر چه از ائمه(ع) روایت شده یا سخن پیامبر (ص) است یا برداشت و اجتهاد ائمه است، بنابراین تشریعی صورت نگرفته تا خللی به ختم نبوت وارد شود. نه کسی بعد از ایشان ادعای نبوت کرده است، نه تشریع بعد از ایشان ادامه یافته است.
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۲۹
وحی و نبوت

دلیل ختم نبوت

پرسش: از چه طریق عقلی (بدون تکیه بر آیات و روایات) میتوان ثابت کرد که حضرت محمد آخرین فرستاده خداست و بعد از ایشان پیامبری نخواهد آمد؟ آیا احکام دین مبین اسلام تا ابدالدهر برای انسان راه گشاست و نیاز به هیچ تجدیدی نیست؟   پاسخ: ختم نبوت دلیل نقلی دارد. به طور کلی موارد خاص جزئی دلیل عقلی ندارد. همچنانکه نبوت خاصه (یعنی اینکه محمد یا عیسی یا موسی علیهم السلام پیامبربوده اند) دلیل عقلی ندارد (منهای معجزه) هکذا ختم نبوت نیز قابل اقامه‌ی دلیل عقلی نیست. باور دینی…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۴