مرگ، برزخ و آخرتادیان و مذاهب

رستگاری، عالم ذر و حرامزادگی

پرسش: چرا کسی شیعه به دنیا می اید و عمدتا شیعه از دنیا میرود پس رستگار می شود و کسی نامسلمان به دنیا میاید و نامسلمان از دنیا میرود پس عاقبتش بد می شود؟ آیا درست است که پاسخ داده شود ما در عالم ذر امتحان دادیم و بر آن اساس در این دنیا چیده شدیم، مثلا اگر خوب امتحان داده باشیم روحمان در کالبد یک شیعه میرود و اگر بد...و اگر خیلی خوب امتحان داده باشیم مثلا امام می شویم، و یک نامسلمان هر کاری بکند در این دنیا…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۳