عزاداری لباس سیاه

عزاداری برای اولیاء دین

پرسش ۱: معنای واقعی عزاداری برای بزرگان دین چیست؟ پاسخ: زنده نگاه داشتن پیام آنها.   پرسش ۲: چه حدی ازعزاداری برای بزرگان دین معقول