عزاداری برای اولیاء دین

پرسش ۱: معنای واقعی عزاداری برای بزرگان دین چیست؟
پاسخ: زنده نگاه داشتن پیام آنها.

 

پرسش ۲: چه حدی ازعزاداری برای بزرگان دین معقول و منقول است و چه حدی نیست؟
پاسخ: در حد متعارف با رعایت موازین دینی و اخلاقی مجاز است.

 

پرسش ۳: آیا سیاه پوشی در زمان رسول اکرم (ص) با تایید ایشان بوده است یا بعداً حاصل شده؟ آیا روایتی صحیح از رسول اکرم در این خصوص داریم؟
پاسخ: دلیل معتبری در این باره در دست نیست و پس از ایشان رایج شده است.

 

پرسش ۴: عزاداری و مرثیه خوانی  سید الشهداء (ع) در زمان ائمه چگونه بوده است؟
پاسخ: متناسب با عرف رایج آن زمان در حجاز و عراق.

موفق باشید

۶ مهر ۱۳۹۲