تاریخ ائمه

اخلاقی بودن و مشروعیت فتح ایران در زمان ساسانیان

لطفا به سؤالات زير پاسخ بفرماييد: ١- آيا حمله به كشورغيرمسلمان براى مسلمان نمودن مردم آن شرعى است ؟ ٢- آيا حمله به ايران درزمان خليفه دوم شرعى بوده است؟ ٣- آيا مشاركت در حمله فوق الذكر توسط امام على وفرزندان أيشان شرعى بوده است؟ پاسخ: اولا پس از حمله‌ی مسلمانان امپراطوری ساسانی بسرعت برق سقوط کرد اما روند مسلمان شدن ایرانیان دو قرن و نیم طول کشید. فاتحان مسلمان تمایلی به مسلمان کردن اهالی سرزمینهای فتح شده نداشتند چرا که جزیه (مالیات غیر مسلمانان) به مراتب بیشتر از زکات…
HMouK
۱۳۹۱/۰۹/۲۶