فتنه

شلیک به سران فتنه

کوشش افسران جنگ نرم جمهوری اسلامی بر علیه منتقدان در خیابان‌های شیراز در روز قدس مرداد ۱۳۹۳