فرهادی

تبریک به اصغر فرهادی

امیدوارم کارگردانان سیاست ایران صدای صلح طلبی هنرمندان خود را بشنوند، و موفقیت جهانی اثر هنری شما سرآغاز جدایی ایران از بی‌عدالتی، تبعیض، ستم، فساد، خودکامگی، خفقان و دروغ باشد.