احکام جزائیتفسیر آیات

قتل عمد در قرآن

پرسش: آیا در آیه ۳۲ سوره مائده نوعی قتل عمد مجاز دانسته شده است؟   پاسخ: الف. قرآن هرگز قتل عمد را تجویز نکرده است. موارد استثناشده از باب قصاص، مجازات افساد فی الارض و مجازات محارب افعالی قضائی هستند که بعد از محاکمه توسط دادگاه به حکم قاضی با رعایت تشریفات قضائی صورت می گیرد و در هیچ عرف حقوقی نامشان قتل عمد نیست. ب. قرآن خود را کتاب قانون معرفی نکرده است و کتاب قانون هم نیست که قرار باشد کلیه جزئیات مسائل حقوقی در آن مندرج شده…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷