قتل عمد در قرآن

< ![CDATA[پرسش: آیا در آیه ۳۲ سوره مائده نوعی قتل عمد مجاز دانسته شده است؟   پاسخ: الف. قرآن هرگز قتل عمد را تجویز نکرده است. موارد استثناشده از باب قصاص، مجازات افساد فی الارض و مجازات محارب افعالی قضائی هستند که بعد از محاکمه توسط دادگاه به حکم قاضی با رعایت تشریفات قضائی صورت می گیرد و در هیچ عرف حقوقی نامشان قتل عمد نیست. ب. قرآن خود را کتاب قانون معرفی نکرده است و کتاب قانون هم نیست که قرار باشد کلیه جزئیات مسائل حقوقی در آن مندرج شده باشد. البته قرآن یکی از منابع قانون به حساب می آید که به رعایت موازین تفسیر متن ونه منتزع از شرائط زمانی مکانی قابل استناد خواهد بود. ۳ مهر ۱۳۹۲]]>