معاونت در گناه

معاونت در احتکار دارو

پرسش: من در یک داروخانه تکنسین هستم. متأسفانه صاحب داروخانه که مسئول فنی آن نیز هست اقدام به احتکار برخی داروهای کمیاب می‌کند و از