منابع

خاتمه و فهرست منابع

منابع

منابع کتاب شامل کتابهای کاغذی، نشریات، منابع دیجیتالی، دست‌نوشته‌های آیت‌الله احمد آذری قمی و گزارش و بیانیه‌های خانواده‌ی وی است.