نقد کتاب حق‌الناس

افتخاري، كدام «حق»، كدام «ناس»؟ نقدي بر کتاب «حق الناس»

کتاب حق الناس در مجموع به خوبی می‌تواند این دو مسأله را از ذهن جامعه پاک کند که: دایره‌ی حقوق مردم بسیار گسترده‌تر از موارد آشنایی همچون حق خیار، حق قصاص، مالکیت، حضانت و… است و می‌تواند از مسائل مربوط به نگاهداری محیط زیست، تا حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی را در بر گیرد؛ و از سویی همه بدانند که نقد برخی گزاره‌های دینی به معنای نفی پیام و گوهر اسلام نیست.
HMouK
۱۳۹۲/۱۱/۲۵
نقد کتاب حق‌الناس

رسولی، ماه خورشیدنما

حقوق بشر، به سان ماهی است که خورشید را مینمایاند. نه اینکه خود- به تنهایی – خورشید باشد. بر مبنای آموزههای توحیدی تمامی ادیان الهی و بر اساس مفاهیم والا و کامل اسلامی، حقوق بدون وظیفه، و انسان بدون تکلیف، جایگاه و معنایی ندارد. و آنگاه که انسان، بشریت خود را به عبودیت پیوند بزند، میتواند بر قلهی انسانیت به معنای اخص کلمه، تکیه زند.
HMouK
۱۳۸۹/۰۳/۰۲
نقد کتاب حق‌الناس

میرموسوی، مسأله را در جاي ديگري بايد حل كرد، نقد کتاب حق الناس

«راه سوم» در گفت و گو با سيدعلي ميرموسوي مساله را در جاي ديگري بايد حل کرد حامد زارع سيدعلي ميرموسوي استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد در اين گفت وگو سخن هاي تازه يي دارد. چه اينکه سخن از «راه سوم» و «مبناي سوم» در مباحث اسلام و حقوق بشر مي آورد و از اين مسير بر پروژه روشنفکري ديني نيز نقدهاي جدي وارد مي کند. تاکيد ميرموسوي بر ضرورت هاي عملي است و معتقد است الزامات روزگار در استقرار حقوق بشر نقش جدي تري بازي مي کند تا…
kadivarad33
۱۳۸۷/۱۰/۰۸
نقد کتاب حق‌الناس

گنجی، همجنس‌گرایی: اقلیتی ناحق؟ و فاقد حقوق؟!

کدیور همجنس گرایی را امری غیر عقلانی،غیر انسانی، انحراف از مسیر صحیح بشری و تأسف بار به شمار می آورد. اما هیچ دلیلی برای موجه کردن مدعای خود ارائه نمی کند. پرسش این است: مسیر صحیح بشری چیست؟ مگر فقط یک راه صحیح وجود دارد که بشریت باید آن را طی کند؟ آیا نفی پلورالیسم و قبول انحصار گرایی معرفتی و اجتماعی لازمه ی منطقی این مدعا نمی باشد؟
kadivarad33
۱۳۸۷/۰۴/۱۰
نقد کتاب حق‌الناس

سرابي، نگاهي به نظرات محسن کديور: حقوق بشر و اسلام

نگاهي به نظرات محسن کديور حقوق بشر و اسلام سهراب سرابي باران، فصل نامۀ فرهنگ و ادبیات، شمارۀ 10، زمستان 1384، سوئد، ص 53-49. www.baran.st   از هنگامي که انديشه ي «حقوق بشر» به بخش هايي از جوامع اسلامي راه يافت و به گفتماني جدي در اين جوامع تبديل شد، دو گرايش در ميان طيف گسترده ي انديشمندان باورمند به اسلام نسبت به آن ديده شده است: گرايشي که به دفاع از برتري شريعت بر حقوق بشر پرداخته و براي نمونه در توجيه مجازات هاي خشن مانند سنگسار و قطع…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۳/۰۱
نقد کتاب حق‌الناس

حمیدیه: “اسلام معنوی” محصولی از روشنفکری دینی

"اسلام معنوی"، در فضای روشنفکری دینی ایران، ظاهرا اولین بار توسط محسن کدیور، در سال ۱۳۸۰ به کار رفت. سخنرانی دکتر محسن کدیور در سال ۱۳۸۰ تحت عنوان " از اسلام تاریخی به اسلام معنوی" را می‌توان آغاز مشخص مرحله دوم روشنفکری ایشان دانست.
HMouK
۱۳۸۳/۰۲/۱۵
نقد کتاب حق‌الناس

مهدوی‌الحسینی، پشت به دين رو به سكولاريسم

احكام خواه موقت و خواه دائمي بايد عادلانه باشد كه هست. در مسأله حقوق مردان و زنان كه آقاي كديور عدم تساوي در فقه سنتي را بدون دليل مي‌داند.پاسخ اين است كه آيات و روايات دليل است و نسبت فقدان دليل ناموجه مي‌باشد و روح اين تفاوت حقوقي فراتر از تفاوت فيزيولوژيكي و بيولوژيكي است و لااقل دخالت تفاوت اين حقايق طبيعي در تفاوت حقوقي بر انسان غير معصوم نامعلوم است و حتي اگر زنان در يك رقابت سالم به مهارتهاي شغلي و سياسي بتوانند دست يازند باز تفاوت حكمت…
kadivarad33
۱۳۸۳/۰۲/۱۳
نقد کتاب حق‌الناس

نصری، توهم اجتهاد مدرن

نظريه‌پردازان اسلام جديد مي خواهند مشكل احكام اجتماعي را حل كنند و با آنكه مي‌دانند مبناي اين احكام، مسائل مربوط به معرفت‌شناسي و انسان‌شناسي است، راه حلي براي مشكل انسان‌شناسي ندارند. حداكثر تلاش آنها در جهت حل مشكل معرفت‌شناسي است و آن هم تأكيد بر توانايي عقل بشري، اما سؤال اين است كه هر اندازه هم براي عقل توانايي قائل شويم، آيا مي‌توان به وسيله آن اصول ثابت انسان‌شناسي اسلامي را تغيير داد؟
kadivarad33
۱۳۸۳/۰۲/۰۱
نقد کتاب حق‌الناس

نقد «زن هیچ صفت فرودستی ندارد»

زنان به دلیل لطافت و ظرافت جسمی، همواره مورد توجه مردان مهاجم قرار می گیرند و طبعا توان مقاومت در برابر قدرت جسمی مردان را ندارند . ازاین رو، به حمایت از زنان در کانون خانواده پرداخته اند . اسلام نیز نه تنها بر این رویه مهر تایید نهاده است، بلکه آن را تکمیل نموده است . سرپرستی شوهر نسبت به همسر و پدر نسبت به فرزندان، به ویژه دختران، عامل بسیار مهمی در آسایش و آرامش و امنیت روانی آنان خواهد بود .
kadivarad33
۱۳۸۲/۱۲/۲۲
نقد کتاب حق‌الناسنقد و بررسی

نقد «حقوق بشر و روشنفکری دینی»

مصاحبه حاضر با این هدف صورت گرفته است که در گام نخست، موارد تعارض و ناهم‏خوانی احکام دینی و حقوق‏بشر را «توصیف» کند و در گام بعدی به ارائه «راه حل و تجویز» در زمینه ارتباط میان حقوق ‏بشر و احکام اسلامی، بپردازد. آقای کدیور میان اسلام سنتی و اسلام معاصر تمایز می‏گذارد و تفاوت‏های آنها را بر می‌شمارد.
kadivarad33
۱۳۸۲/۱۰/۲۱
نقد کتاب حق‌الناس

هاشمی، نقد آرای کدیور در باره ادله شرعی ارتداد

اسلام آزادی عقیده و تفکر را بر اساس آیه «لااکراه فی الدین » پذیرفته است ولی آزادی در ابراز و اظهار هر عقیده ای را نه تنها اسلام بلکه هیچ قانون و نظام حقوقی در دنیا به صورت مطلق نپذیرفته است . البته در اسلام اظهار عقیده مخالف توحید، آزاد است مشروط به این که این عقیده در مجرای صحیح و مناسب خود; یعنی در مجامع علمی و تخصصی و نزد اهل فن مطرح شود و نه در محافل عمومی و غیر تخصصی که منشا بروز اختلاف و در نتیجه…
kadivarad33
۱۳۸۲/۰۹/۱۱
نقد کتاب حق‌الناس

شجاعی: آزادی توأم با مسئولیت

آزادی توأم با مسئولیت احمد شجاعی ماهنامه آفتاب، شماره ۲۹، مهر۱۳۸۲، ص ۱۳۳-۱۲۸ چندی پیش مقاله‌ای تحت عنوان«آزادی عقیده و مذهب در اسلام» از آقای محسن کدیور در مجله«آفتاب» به چاپ رسید که از جهاتی نیاز به تبیین و نقد داشت. نوشته‌ای که ملاحظه می‌فرمائید به این مهم پرداخته است. ایشان در این مقاله ضمن طرح قرائت جدید از دین و با بیان ادله عقلی و نقلی آزادی عقیده و مذهب در اسلام را مجاز دانسته و با انتقاد از قرائت رایج و سنتی از دین، احکام ارتداد، اهل ذمه،…
HMouK
۱۳۸۲/۰۸/۰۶
نقد کتاب حق‌الناس

حمیدیه: سه‌گانه بدیع اصول‌فقه کدیوری

اگر عقلایی بودن، عادلانه بودن و برترین راه حل بودن، به دقت، تعریف نشوند، راه بر استدلالات بسیاری باز می‌شود که هر یک به صرف ادعا، حکمی از احکام شرعی را فاقد این سه ویژگی دانسته، آن را بی اعتبار قلمداد می نماید
HMouK
۱۳۸۲/۰۷/۲۸
نقد کتاب حق‌الناس

ایمانی: دینی به نام عقل خودبنیاد نقاد

اشکال اساسی ایشان به اسلام تاریخی، مخالف احکام الهی با عقلانیت نقاد و خودبنیاد است و معتقد است که باید با تغییر روش و نگرش با اسلام و لحاظ نمودن «عقلانیت نقاد» به عنوان زیر بنای مدرنیته، راهی برای شناخت جدید از اسلام به دست آورد. زیرا ویژگی اصلی دوران جدید، شکوفایی عقل انسانی است و عقل نقاد هیچ خط قرمزی را به رسمیت نشناخته است.
HMouK
۱۳۸۲/۰۷/۲۲
نقد کتاب حق‌الناس

ایمانی: پایان یک آغاز

پرواضح است که آنچه کدیور به آن می‌تازد، تمامیت فقه اسلام (در تمامی مذاهب) است که بسیاری از آنان از احکام صریح آیات قرآنی و روایات قطعی معصومین است. و دیگر نمی توان با «قرائت پذیر» کردن دین، افکار عمومی را در ابهام نگاه داشت. اکنون به مرحله‌ای رسیده ایم که پوشش‌های سیاسی و تئوری‌های مختلف برداشته شده و آشکارا علَم مخالفت با آموزه‌ها ودستورات دینی برداشته شده است.
HMouK
۱۳۸۲/۰۷/۲۰
نقد کتاب حق‌الناس

حمیدیه: مایکروفریزاسیون اجتهاد فقهی

این فرایند سرعت بخشی به اجتهاد را شاید بتوان « مایکروفریزاسیون اجتهاد فقهی » نامید. عقلانیت حاکم بر این فرایند، عقلانیت صوری است که سه ویژگی اساسی دارد: سرعت به جای دقت، غایت اندیشی به جای سنجش مواد و ابزار، معلومات سطحی به جای تخصص فنی، مایکروفر، طبخ انواع غذا را به نحو خارق العاده‌ای ، سرعت بخشیده است.
HMouK
۱۳۸۲/۰۶/۳۰
نقد کتاب حق‌الناس

نقد مقاله‌ی «گذار از اسلام تاریخی به اسلام معنوی»

در این مقاله ضمن معرفی اجمالی دو رویکرد در باب آشتی شریعت و تجدد، رویکرد سومی معرفی می‏شود که بر مبنای آن، احکام فقهی تا زمانی که طریقیت خود را به سوی نیل به اهداف و غایات عالی دین حفظ کنند، باقی خواهند ماند.
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۹/۰۱
نقد کتاب حق‌الناس

ایمانی: بدعت در بیعت

بله امیرمؤمنان و فرزند او حسین (ع) هرگز مردم را مجبور به بیعت نکردند اما آیا این عدم توسل به زور برای بیعت گرفتن، بدنی معناست که هر مسلمانی که با امام عصر خویش بیعت نکرد و از همراهی و همکاری سرباز زد، مرتکب فعلی مباح – ونه گناه- شده است؟
HMouK
۱۳۸۰/۰۱/۲۱