نقد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه

شاكرين، پاسخ به ادعاهای کدیور در کتاب ابتذال مرجعیت

کدیور می خواهد علما و روحانیونی که به ویژه در رابطه با انقلاب و نظام بوده و زحمات و تلاش هایی داشتند و همگام با امام (ره) و انقلاب و موید مرجعیت مقام معظم رهبری بودند اینها را زیر سوال برده و آنها را دنیاپرست، وابسته و گرفتار توهم در تشخیص مسایل تلقی کند. او این موضوع را آنچنان بسط داده که جایگاه مرجعیت را مورد آسیب قرار داده است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۴/۱۸