مقاله

نواندیشی دینی و خردورزی‌های شخصی

چکیده: آیا گوهر لیبرالیسم سیاسی "حق ناحق بودن" است؟ آیا در نظام دموکراتیک سکولار قانونگذاری الزاما مقید به داشتن مبانی عقلی مستقل از دین است؟ آیا در نظام دموکراتیک سکولار فعالیت احزاب اسلامی و تشکیل دولت (قوه مجریه) توسط مؤمنان مطلقا ممنوع است؟ آیا برای به رسمیت شناخت حقوق اساسی بشر از جمله اقلیتها خصوصا دگرباشان جنسی می توان به اسناد بین المللی حقوق بشر بی اعتنایی کرد؟ تلقی ابتنای لیبرالیسم سیاسی بر حق ناحق بودن علاوه بر ذهنی و شخصی بودن، فقدان معنی محصل در ساختار حقوقی جامعه، عدم…
HMouK
۱۳۹۷/۰۶/۱۵
جنس موافق

جمع مسلمانی و همجنسگرایی؟

هرکس تا زمانی که خود را مسلمان می داند، شهادتین را بر زبان جاری کرده و به برخی از تعالیم دینی عمل می کند مسلمان است. ارتکاب فعل حرام باعث ابطال مسلمانی نیست. مسلمان ممکن است صالح یا گناهکار باشد. همجنسگرا نیز از این قاعده مستثنی نیست.
HMouK
۱۳۹۲/۱۰/۲۰
جنس موافق

حقوق اقلیت جنسی و سبک زندگی؟

همجنسگرایی مطلقا پدیده ای مدرن نیست. در گذشته هم وجود داشته است. اینکه در سالیان اخیر کسانی رابطه با جنس موافق را «سبک زندگی» تعریف کرده اند، باعث نمی شود که همین روابط جنسی را در گذشته سبک زندگی ندانیم. پذیرش همجنسگرایی به عنوان «سبک زندگی» زمانی که احتمال اضرار به مفعول وبه ویژه اختلال در اخلاق عمومی به شکل قوی از جانب اکثر پیروان ادیان ابراهیمی مطرح می شود با مانع جدی مواجه است. همجنسگرایان قابل مجازات اعدام نیستند، چرا که اگر همجنسگرایی اعمال غریزه‌ی طبیعی است. کسی را…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۲۹
جنس موافق

لواط و دو مقدمه‌ی همجنسگرائی

تجدید نظر در احکام شرعی ارتباط جنسی دو همجنس مستلزم اثبات این دو مقدمه است: الف.ارتباط جنسی دو همجنس به اتفاق عالمان تجربی انحراف جنسی، بزه اجتماعی و بیماری نیست، و گرایشی غریزی، فطری و غیراکتسابی در برخی انسانهاست. ب. تشخیص بالاتفاق عالمان علوم تجربی تمام موضوع حکم شرعی را تشکیل می دهد و هیچ مصلحت یا مفسده‌ی دیگری در موضوع حکم شرعی دخالت ندارد. موضوع لواط در کتاب، سنت، و شریعت ارتباط جنسی دو همجنس است، حتی اگر با رضایت کامل دو فرد بزرگسال صورت گرفته باشد. در مذهب…
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۱۶