وصیت

وصیت به بخشیدن اعضای بدن بعد از مرگ مغزی

وصیت به بخشیدن اعضای بدن بعد از مرگ مغزی یا بخشش آن توسط اولیاء میت شرعا بلامانع است، چرا که با مرگ مغزی با تشخیص پزشکان متخصص نفس محترمه ای در کار نیست تا حرمتی در کار باشد