وصیت به بخشیدن اعضای بدن بعد از مرگ مغزی

پرسش: اگر کسی دچار مرگ مغزی شود, می توانند اعضای بدن اورا به دیگران پیوند بزنند. البته این کار باید تا چند ساعت قبل از مرگ کامل بیمار صورت پذیرد وبا شروع این کارعملا  بیمار خواهد مرد اما عده زیادی می توانند از طریق همین پیوند اعضا, زندگی سالم تری داشته باشند.در چنین شرایطی شما با اهدا عضو و پایان دادن به زندگی بیمار موافقید؟

پاسخ:
وصیت به بخشیدن اعضای بدن بعد از مرگ مغزی یا بخشش آن توسط اولیاء میت شرعا بلامانع است، چرا که با مرگ مغزی با تشخیص پزشکان متخصص نفس محترمه ای در کار نیست تا حرمتی در کار باشد، و با وصیت میت یا اذن اولیاء وی جهت پیوند اعضا که امری عقلایی و ممدوح است مجاز خواهد بود. این مسئله از موضوع بحث کشتن از روی ترحم یا اتانازی تخصصا بیرون است.
موفق باشید
محسن کدیور