دی ۵, ۱۳۹۱

طلاق خُلع بدون رضایت شوهر

اجرای خُلع بدون رضایت شوهر معتبر است اگر قاضی و زن به نظر مجتهدی مراجعه کنند که خُلع را حق زن بداند، همچنانکه طلاق را حق شوهر و مبارات را حق زوجین بداند، لذا همچنانکه در اجرای طلاق رضایت زن شرط نیست، در اجرای خُلع نیز رضایت شوهر شرط نیست.

وصیت به بخشیدن اعضای بدن بعد از مرگ مغزی

وصیت به بخشیدن اعضای بدن بعد از مرگ مغزی یا بخشش آن توسط اولیاء میت شرعا بلامانع است، چرا که با مرگ مغزی با تشخیص پزشکان متخصص نفس محترمه ای در کار نیست تا حرمتی در کار باشد