پرسش و پاسخ

روال جدید انتشار عمومی پرسش و پاسخها

از ابتدای سال ۱۳۹۳ پاسخ کوتاه به پرسشها از طریق ایمیل ادامه خواهد داشت، اما انتشار عمومی پاسخها معطوف به انتشار پاسخهای مشروح استدلالی خواهد بود و انتشار عمومی پاسخهای کوتاه منحصر به موارد ضروری می شود.