سنن الهی

وجوه اشتراک و افتراق پیامبران با دیگر آدمیان

دریافت فایل صوتی "قرآن و انسان معاصر (39)"  http://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/39.-850811.mp3 در "سنت هدایت الهی" پیامبران نقش اساسی ایفا می کنند. پیامبران از طریق وحی با خدا ارتباط دارند. وحی ارتباط ویژه خداوند با پیامبران است که دیگر آدمیان به آن دسترسی ندارند. فارغ از این وجه تمایزكه در پیامبران امری بیرونی است و از جانب خداوند و گاه به وساطت جبرئیل بر قلب ايشان نازل می شود، پیامبران به لحاظ درونی چه فرقی با دیگر آدمیان دارند؟ آیا پیامبران از سرشتی دیگرند؟ آیا پیامبران در مقایسه با دیگر آدمیان تفاوت درونی،…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۸/۰۶
سنن الهی

وجوه فرابشري پيامبري

دریافت فایل صوتی "قرآن و انسان معاصر (40)"  http://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/40.-850825.mp3 يكي از سنن الهي، هدايت آدميان از طريق فرستادن پيامبران است. پيامبري از سه وجه فرابشري، خارق عادت و ماوراي طبيعي است. اول: انزال وحي و تعليم دين. وحي پيام الهي است كه مستقيم يا بوساطت جبرئيل بر قلب پيامبر نازل مي شود. اين پيامبر نيست كه امر قدسي را تجربه مي كند و سپس تجربه خود را تعبير مي كند، بلكه وحي از ماوراي جان پيامبر بر دل او فيضان مي كند. از درونش نمي جوشد، از بيرون بر او…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۸/۰۶