چشم زخم

اسپند دود کردن

پرسش: آیا اسپند دود کردن پشتوانه ی روایی و دینی دارد؟ پاسخ: درباره تاثیر دود کردن اسپند در رفع چشم زخم روایات معتبری در دست

چشم زخم و قربانی

به لحظ شرعی نیز چشم زخم یا شورچشمی به عنوان یک واقعیت و رفع آن از طریق دعا و انفاق پذیرفته شده است. آنچه در دفع بلا و چشم زخم تأثیر دارد انفاق در راه خداست. قربانی و اطعام فقرا از مصادیق انفاق است، قربانی کردن طریقیت دارد، موضوعیت ندارد.