اسپند دود کردن

پرسش: آیا اسپند دود کردن پشتوانه ی روایی و دینی دارد؟
پاسخ: درباره تاثیر دود کردن اسپند در رفع چشم زخم روایات معتبری در دست نیست و استناد آن به اولیاء دین قابل اثبات نمی باشد.
موفق باشید.