دینداری، عبادات و مناسک

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2013/07/KadivarJuy2013.mp3[/podcast]

دین مجموعه ای از اعتقادات، اخلاق و احکام عملی است.  احکام عملی شامل عبادات و معاملات می شود. عبادت یعنی اعمال نیازمند به قصد قربت به خداوند. عبادت پوسته ای دارد و مغزی، مغز عبادت قصد تقرب است، پوسته آن فعل ظاهری از قیام و قعود و رکوع و سجود و نخوردن و نیاشامیدن و طواف و قربانی و انفاق مال. قالب بدون هدف مطلوب نیست.هدف بدون قالب تعیین شده نیز در اغلب قریب به اتفاق مردم دست نیافتنی است. عبادات واجب حداقل عبودیت مقبول یا کف دینداری است نه سقف آن. عبادات و مناسک واجب عبارتند از نماز، روزه، زکاة و حج.

عبادات از ثوابت دینی و هسته سخت دینداری است. اصل عبادات از ضروریات و ذاتیات دینداری و فصل تمایز عملی دیندار از بی دین است. عبادات از لوازم بیّن عملی ایمان دینی است. عبادات و مناسک توقیفی و تعبدی هستند. توقیفی یعنی اصل تشریع آن و تعریف حدود و ثغور ان و شرائط قبول آن متوقف بر اراده شارع است. شارع خدا و رسول اوست. فقیه و عارف و متکلم و حکیم و عالم اخلاقی و به طور کلی عالم دینی حق جعل عبادت ندارد.

عبادات محکمترین راه تداوم سنت پیامبر است. همانگونه عبادت کنیم که پیامبرمان عبادت می کرد. عبادات باعث طهارت روح آدمی هستند. عبادات از اجزای اصلی سبک زندگی مومنانه است. سبقت در دینداری با سبقت در عبادت ملازم است. افراد نسبت به عبادت اعضای خانواده خود مسؤولند. هیچکس حتی پیامبر خدا از عبادت بی نیاز نیست. اینکه اگر کسی به کر وصل باشد عبادت لازم ندارد، حرف بی پایه ای است.

از مناسک چه می خواهیم؟ تا ما را الهی کند، تا ما را اهلی کند، تا آدم تر شویم، تا به خدا نزدیک تر شویم، تا به بیشتر رنگ خدایی گرفته باشیم، تا پاک تر و مهذب تر و مخلص تر و طاهر تر شده باشیم. مناسک تمهید مقدمات تشرف به محضر الهی است. در این بارگاه بیخودها را می پذیرند، انها که از خود رها شده و به خدا پیوسته باشند. در عبادات از دنیا بریدن و به خدا پیوستن را تمرین می کنیم. نیاز دائمی به خداوند تعبد همیشگی می طلبد. ترک عبادات آغاز انحطاط مومن است.

عبادات و مناسک طریق کمال و رهایی آدمی است. راه ارتباط انسان و خدا، راز و نیاز روزانه و عشق ورزی با اوست.