چند شوهری

منع مطلق چند شوهری

چند شوهری در هیچ شرائطی مطلقا مجاز نیست. طبع انسانی چنین امری را برنمی تابد و به قدری غیرمتعارف بوده که نیازی به توضیح در رد آن دیده نشده است. چنین شیوه ای به عنوان شیوه زناشویی سالم نه در گذشته نه اکنون رایج نیست. این شیوه در عرب جاهلی نیز رواج نداشتهو تنها در میان فواحش سابقه داشته نه زنان پاکدامن.