غیبت امام زمان

پرسش:
خواهشمند است در رابطه با اعتقاد اکثر فقهای شیعه در خصوص زنده و حاضر بودن امام دوازدهم راهنمایی بفرمایید؟
و اگر جواب منفی است از چه قرنی و کدام فقها این اعتقاد را نشر کرده اند؟
پاسخ:
مباحث اعتقادی حوزه ی تخصصی متکلمان است نه فقها.
متکلمان شیعه از قرن چهارم – و مشخصا از زمان خاندان نوبختی و شیخ مفید – در این زمینه همداستانند.
برای تحقیق در این زمینه می توانید دو کتاب زیر با دو دیدگاه متفاوت را مطالعه فرمایید:
آیت الله منتظری، موعود ادیان
دکتر سید حسین مدرسی، مکتب در فرآیند تکامل

موفق باشید
محسن کدیور