محرمیت خواهر زن با عقد دختر شیرخوار

پرسش:

گفته شده اگر شوهرخواهر با خواهرزن بخواهد محرم شود، باید شوهرخواهر به عقد دختر بچه ای شیرخوار ( برای دو سه روز) دربیاید و خواهرزن هم به این بچه شیردهد. این درحالی است که درعقد باید حتما طرف مقابل از روی آگاهی و رضایت کامل به شخص دیگر محرم شود، حال آنکه دراینجا این طفل اختیاری از خود ندارد و چیزی را درک نمی کند. . اصولا لوازم ازدواج محقق نیست. حکم شرعی در اینگونه موارد چیست؟

 

پاسخ:
ازدواج با دختر نابالغ مطلقا جایز نیست. بر چنین ازدواج باطلی نتیجه‌ی محرمیت شرعی مادر رضاعی وی بار نمی شود. با احکام شرعی اینگونه معامله کردن نوعی صورت گرائی بی محتوا و غفلت از محتوای احکام است و چیزی جز کلاه شرعی نیست.
موفق باشید
محسن کدیور