دیدن فیلم های پورنو و تصاویر برهنه و جنسی در اینترنت

پرسش:
دیدن فیلم های پورنو و تصاویر برهنه و جنسی در اینترنت آیا اشکال دارد؟ آین فیلم ها وتصاویر زنان غیر مسلمان هستند.

 

پاسخ:
تماشای فیلمها و عکسهای شهوانی (پورنوگرافی و اوروتیک) در اینترنت و غیر اینترنت جایز نیست، چه بازیگران و صاحبان عکس مسلمان باشند چه غیرمسلمان.
نص آیات ۳۰ و ۳۱ سوره‌ی نور وجوب نجابت چشم است و مفاد آن پرهیز از نگاه کردن به امور شهوانی خارج از ازدواج است.
در این باره بین بدن انسان و تصویر یا فیلم آن تفاوتی نیست مگر به شدت حرمت در بدن.
نگاه کردن به آلت جنسی دیگران خارج از ازدواج حرام است ، نگاه کردن به عکس و فیلم آلت جنسی هم حرام است.
نگاه کردن به مواضع پنهان بدن زنان وعکس و فیلم این مواضع جایز نیست.
موفق باشید
محسن کدیور