حدود عقل در مسائل شرعی

پرسش:

در چه مواردی می توانیم در مورد مسائل شرعی به عقل خودمان اتکا کنیم؟

 

پاسخ:
مکلفی که در مسائل دینی صاحب نظر (مجتهد) نیست، در تشخیص موضوعات و در احکام غیر الزامی شرعی (غیر وجوب و غیرحرمت) مجاز است به عقل خود مراجعه کند.

موفق باشید

محسن کدیور