شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»

ضمن تشکر از روشنگری های اخیر شما درباره‌ی مرحوم آیت الله شریعتمداری، يك سؤال از جنابعالي دارم كه در اذهان ميليونها ايراني از چهره‌ی جنابعالي به جاي مانده كه اميد است زدوده شود و شرمندگي ديرهنگام ديگري را براي شما باقي نگذارد: در آن كارزار اعتراض و مبارزه‌ی مردم در سال ۸۸ [۱۳۸۹] عليه ظلم و ستمي كه بر آنها مي رفته و مي رود، وقتي شعار ” نه غزه نه لبنان جان فداي ايران ” سرتاسر كشور و مردم آنرا سر داده و ديدند، چرا جنابعالي به مانند اين حاكميت دروغ و جور ( ببخشيد از اينكه در اينجا شما را با حاكميت مقايسه نمودم ) آنرا تحريف كرده و فرموديد ” مردم گفته‌اند هم غزه هم لبنان …. “؟؟ به درست بودن و يا درست نبودن شعار كاري ندارم، به مصلحت بودن و يا نبودن آن كاري ندارم ليك اين شعاري بود كه مردم تا خرخره فرورفته در ظلم وستم و فقر و استبداد ميديدند كه در آن وادي كه حاكميت سخن از آزادي مردم فلسطين ، مردم لبنان ، مردم … ميكند ، ميليونها و بسا ميلياردها دلار از سرماية اين ملت به آنجا ميرود و در همان حال به سركوب ملت خود مي پردازد، بچه‌هاي آن در روي دريايي از ثروت گاز و نفت در آتش بخاري نفتي ميسوزند  به دليل همين بغض داد از شعار ” نه غزه نه لبنان … ” مي دهند . آيا از خود پرسيده‌ايد كه به چه حقي به تحريف شعار مردم پرداخته‌ايد؟ آيا اين شرمندگي دوباره‌اي را ( با تاًخير) براي شما باز نمي گذارد؟

 

پاسخ:
به نظر می رسد سوء تفاهم پیش آمده ناشی از عدم ملاحظه‌ی دو توضیح کتبی من در این زمینه باشد:

اولویت ایران بر فلسطین استراتژی جنبش سبز است، ۳ تیر ۱۳۸۹

تکثر مطالبات جنبش سبز در ارتباط با خاورمیانه، ۷ تیر ۱۳۸۹

در مصاحبه های زیر نیزدر پاسخ به پرسشهایی در این زمینه توضیحات بیشتری صورت گرفته است:

جدائی نهاد دین از دولت، پاسخ به پرسشهای سبزلینک، ۱۳ شهریور ۱۳۸۹دموکراسی، سکولاریسم و اسلام سیاسی،۳۱ تیر ۱۳۹۰پاسخ به پرسشهای اندیشه ای، جرس، ۴ مرداد ۱۳۹۰منافع ملی و افراط و تفریطهای حاکمیت و مخالفان، بامدادخبر، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱

من وقوع شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» را نه تنها انکار نمی کنم بلکه به آن شهادت هم داده ام، البته نه به آن گستردگی که شما نوشته اید! مناقشه‌ی من در «صحت» چنین شعاری بوده است نه در «وقوع» آن. الآن هم این شعار مقدس! تبدیل به «پیراهن عثمان» شده که با آن وقت و بی وقت تسویه حساب شخصی صورت می گیرد. شیوه‌ی مواجهه‌ی طرفداران محترم این شعار با منتقد آن معیار خوبی برای سنجش ادب، مدارا و رشدیافتگی ماست. امیدوارم توضیحات فوق رافع ابهام طالبان حقیقت باشد.

موفق باشید
محسن کدیور