هفته وحدت

صفحه دو- برنامه هفته وحدت

بی بی سی فارسی، برنامه صفحه دو

۵ بهمن ۱۳۹۱، هفته میلاد پیامبر اسلام (ص)

میزگرد با شرکت آقایان امیر طاهری، سید عقیل هاشمی و محسن کدیور

مجری عنایت فانی