طریقیت مجتهدان و موضوعیت مصرف صحیح وجوهات شرعیه

پرسش:  با توجه به اینکه شما قائل به جواز تبعیض در تقلید از مراجعی که البته جامع شرایط علم و عدل و زمانشناسی و شجاعت باشند هستید، آنگاه پرداخت وجوه شرعی به کدامیک باید صورت گیرد؟ و آیا پرداخت به هر کدام – بسته به شرایط مختلف از جمله دسترسی به ایشان – مبری ذمه خواهد بود؟

پاسخ:

تبعیض در تقلید قول اکثر فقهاست و اختصاصی نیست. من درباره خمس تاملاتی دارم که هنوز منتشر نکرده ام، اجمالا حالت مطلوب خمس و وجوهات شرعیه پرداخت آن به صندوقی است که زیر نظر نمایندگان مراجع هزینه شود و دخل و خرج آن کاملا شفاف یاشد و ثبت شود و جایی برای تشخیص و تصرف شخصی باقی نباشد. ضمنا  در دسترس بودن نماینده مجتهد شرط برائت ذمه نیست، آن هم در دنیایی که ارتباطات آسان تر از گذشته است. در نهایت پرداخت وجوهات شرعیه و مصرف صحیح آن موضوعیت دارد، مجتهدان طریقیت دارند نه موضوعیت، از هر یک از طرق معتبر که اهداف خمس که مهمترینش رفع حوائج مستندان و مصرف فی سبیل الله است تامین شود برائت ذمه حاصل می شود انشاء الله.
موفق باشید
محسن کدیور