معاینه زن توسط پزشک مرد

پرسش: آیا از نظر شما بیمار خانم می تواند به پزشک مرد مراجعه نماید و پزشک مرد در صورت لزوم می تواند معاینات بیماری های زنان را انجام دهد؟ با این فرض که به طور کلی به جز شهرت پزشک و یا علاقه و شرایط بیمار برای مراجعه به پزشکی خاص وسیله ای که بتوان سطح علمی پزشکان را مقایسه نمود در دسترس افراد نمی باشد.
پاسخ
مراجعه به پزشک غیرمماثل مجاز است، هرچند اگر پزشک مماثل از دانش و تجربه کافی برخودار باشد اولویت دارد، بويژه در مواردی که معاینه متوقف بر لمس یا رویت اندام پوشیده است.
موفق باشید
محسن کدیور