برده داری، دیه‌ی زن و رجم

پرسش: مگر زن کنیز مرد است که  که در قران قبول شده و قران برده داری را صریحا برنداشته است  مگر خدای افریننده ۴۰۰ میلیارد کهکشان  از یک سری اعراب می ترسد که به انها اسان گرفته نکند فرستاننده قران ان بروردگار اصلی نبوده وکس دیگراست.  چطور است کوروش برده داری را لغو کرده ولی خدای او کنیز را قبول ذارذ  عحبا…

پاسخ: برده داری را نه قرآن تاسیس کرده نه کورش لغو کرده است. برده داری زائیده شرائط خاص اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بوده است و یکی دو قرن قبل در همه جای دنیا عالم گیربوده است. قرآن در پی تعدیل شرائط بردگان بوده، در قرآن دستور آزادکردن بردگان هست اما حکمی برای برده گرفتن و کنیز گرفتن نیست. انسان غربی تا یک قرن قبل نتوانسته بود تساوی انسانها را هضم کند، چطور انتظار دارید ۱۴ قرن قبل با مهیا نبودن شرائط اجتماعی اقتصادی امکان لغو این حکم باشد؟ اینکه کورش برده داری را لغو کرده اشتباه در ترجمه برخی سنگ نوشته ها است! این مطلب صحت ندارد.

 

پرسش: ایا نصف بودن دیه زن توهین علنی به زن نیست  اگرزنی کشته شود برای مجازات مرد مقابل بایستی اول به خانواده او بول ببردازد .

پاسخ: در این زمینه آیه ای در قرآن نیست! احادیث موجود در این زمینه ناظر به شرائط خاص اقتصادی گذشته هسند. من قائل به تساوی دیه‌ی زن و مرد هستم.

پرسش:. ایا رجم مجازات اسلامی هست ایا این مجازات کالیگولایی مال همان بروردگار است. من واقعا شک دارم….. بااین اشکالات این همان کتاب موجودی بنام بروردگار باشد

پاسخ. در قرآن آیه ای درباره سنگسار کردن (رجم) نیست! این حکم از یهودیان به میان مسلمانان سرایت کرده، احادیثی هم درباره آن هست که ناظر به شرائط خاص گذشته است. من مجازات رجم را از جمله مجازاتهای منسوخ می دانم که در زمان ما غیرقابل اجراست.

موفق باشید

محسن کدیور