آیا بهائیان کافرند؟

پرسش: آیا بهائیان کافر محسوب می شوند؟ با در نظر گرفتن اعتقاد ایشان به اصل توحید و پذیرش پیامبر اسلام به عنوان یک پیامبر الهی؟ 

 

پاسخ:
در متون اسلامی کافر به دو معنی خاص و عام استعمال شده است: ۱- در معنی خاص کافر به کلیه‌ی غیر مسلمانان اطلاق می شود، ۲-  در معنی عام کافر تنها به کسانی گفته می شود که منکر خداوند باشند. پس به معنای خاص کلمه پیروان کلیه ادیان و آئین‌های غیر از اسلام (از جمله بهائیت) کافر محسوب می شوند، اما به معنای عام آن تنها غیر اهل کتاب و غیرموحدین کافر به حساب می آیند.

در عرف عام مراد از کافر معنی خاص آن (غیرمسلمان) نیست، بلکه مراد معنی عام آن (غیرموحد) است. اگرچه در متون اصلی آئین بهائیت عباراتی یافت می شود که همانند برخی اقوال صوفیه یا غلات شیعه ظاهراَ با اصل توحید منافات دارد، اما بهائیان اینگونه عبارات را به معنی توحید متداول تاویل کرده، خود را موحد می دانند. بنابراین بهائیان اگرچه صراحتان خود را غیرمسلمان می‌دانند (به دلیل انکار خاتمیت پیامبر اسلام (ص) و اعلام نسخ شریعت او) و مسلمانان نیز آنان را نامسلمان می‌شمارند، اما چون خود را موحد می‌دانند نمی‌توان آنها را کافر دانست. انکار رسالت یا خاتمیت پیامبر اسلام (ص) در تعریف کافر (به معنی عام) دخیل نیست، کما این‌که یهودیان، مسیحیان و زردشتیان نیز علیرغم انکار رسالت پیامبر اسلام (ص) موحد محسوب می‌شوند، با اینکه در تلقی‌شان درباره توحید هم تفاوتهای بنیادی با تلقی اسلامی به چشم می‌خورد.

نتیجه: بهائیان کافر نیستند. نسبت کفر به کسانی که خود را موحد می‌دانند محل اشکال است.
۵ فروردین ۱۳۹۲، ویرایش دوم ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵