عدم مبطلیت آمین بعد از حمد در نماز

پرسش: آیا آمین گفتن پس از حمد نماز اولا حرام است؟ ثانیا آیا باعث بطلان نماز می شود؟

 

پاسخ: تامین (آمین گفتن بعد از اتمام سوره‌ی حمد) در فقه اهل سنت مستحب است نه واجب.
اگر آمین به عنوان جزئیت ادا شود، باعث بطلان نماز می شود، اگر به عنوان دعا ادا شود چه بعد از حمد، چه در جای دیگر نماز اشکالی ندارد، اگر نه قصد جزئیت کند نه قصد دعا (مثلا برای تقلید از دیگر نمازگزاران) با جهل به معنای آن بر زبان آورد باعث بطلان نماز می شود. از سه صورت محتمل صورت دوم (قصد دعا) محتمل تر است و در این صورت باعث بطلان نماز نمی گردد.
مستند مسئله برخی روایات معتبر از ائمه است که قول به بطلان در آنها بیشتر است، اما  حمل بر اراده‌ی جزئیت یا ادای لفظ غیردعا می شود.
موفق باشید
محسن کدیور