«وهن اسلام» عامل توقف اجرای احکام خشن

پرسش: آیا به نظر جنابعالی حدود الهی در صورت تغییر شرایط زمانی و مکانی و در حالتی که باعث وهن نسبت به اسلام گردد،نباید اجرا شود؟ یعنی حدودی چون حد سرقت، اعدام، رجم و برخی دیگر در شرایطی قرار گیرند که جهان شمول محسوب نگردند و موجب بدبینی مردم جهان نسبت به اسلام گردد،نیاید اجرا شوند؟ ودر حقیقت در این چنین شرایطی آیا حد الهی ساقط می شود و یا در چنین برهه ی زمانی انجام نمی گیرد؟

 

پاسخ:

اجرای هر یک از احکامی که باعث وهن اسلام شود، تا مادامی که چنین است متوقف می شود.

اگر وهن اسلام قرینه پی بردن به خطا در استنباط اصل حکم شود، کشف از به سر آمدن زمان اعتبار حکم و به زبان دیگر نسخ آن می کند.

سنگسار، قطع دست، قطع دست و پا برخلاف و مانند آن در این زمان قابل اجرا نیست.

تفصیل بحث را در کتاب حق الناس و رساله نفی مجازات مرتد و سابّ النبی آورده ام.

موفق باشید

محسن کدیور