ان دین الله یسیر

پرسش: آیا این حدیث «ان دین الله یسیر فیسروا هذا الدین» حدیث معتبری است؟

 

پاسخ:

در حد اطلاع حقیر عبارت «ان دین الله یسیر فیسروا هذا الدین» عینا به عنوان حدیث در جوامع روایی ثبت نشده است. اما مفاد آن در ذیل شریعت سهله‌ی سمحه و عدم تکلف در دین و قاعده‌ی نفی عسر و حرج قابل مشاهده است.

راستی مگر باید هر حرف حقی حدیث باشد!؟
موفق باشید.