از بین بردن کاغذهای حاوی اسمای الهی

پرسش:
سوالی داشتم درباره اسماء الهی که بر روی نامه های اداری نوشته میشود: گاهی نیت واقعا بی احترامی نیست ولی چاره ایی هم جز از بین بردن کاغذ نیست آیا این مسئله واقعا از نظر شرعی اشکال دارد و گناه محسوب می شود؟

 

پاسخ
در صورتی که قصد بی حرمتی نباشد، وعرفا هم توهین محسوب نشود اشکالی ندارد.

موفق باشید
محسن کدیور