مالیات دینی

پرسش:
بنده باید خمس بپردازم.  با توجه به مطالعات اخیرم متوجه شدم وجوب  دادن خمس ارباح مکاسب چندان مقتن نیست. با توجه به اینکه در صورت وجوب، خود را مدیون خوام دانست، لطفا راهنمایی کنید چکار کنم.
پاسخ:
پرداخت مالیات دینی در کنار نماز از وظایف شرعی هر مسلمانی است بی هیچ تردیدی.
این مالیات دینی از زکات و خمس و کفاره و صدقه بیرون نیست.
بسیاری از شیعیان خود را مشمول زکات نمی دانند، خمس هم اگر پرداخت نشود، یقینا واجبی از واجبات الهی  ادا نشده است و فرد حتما مدیون است.
مصرف خمس و زکات هم مشخص است فی سبیل الله و مستمندان و … ، مجتهدان هم در اخذ وجوهات شرعیه طریقیت دارند نه موضوعیت.
در بحث خمس و زکات نکاتی است که در حال تحقیقم و به زودی منتشر خواهم کرد. اضمنا گر بیش از حد لازم در راه خدا خرج کنید ضرر نمی کنید و ثوابش را خواهید برد، اما اگر کمتر بپردازید حتما مدیون خواهید بود.
ان الله مع الصابرین
موفق باشید
محسن کدیور