رابطه‌ی عقب ماندگی و پیشرفت با دینداری و بی دینی

سوالی است که ذهنم را مدتی است مشغول کرده که دین برای چیست؟ اگر دین علاوه بر ساختن آخرت، برای آباد کردن دنیا و سعادت و خوشبختی در دنیاست آمده چرا مردم ژاپن که حتی اکثراً معتقد به خدا هم نیستند اینقدر موفق هستند و در دنیایشان سعادتمند. پس فرق ما که دینداریم با انها که ندارند و خوشبخت و موفق هستند چیست؟

 
پاسخ: دین برای کمال و هدایت انسان است. پیشرفت مردم دیگرسرزمینها به دلیل بی دینی و عقب ماندگی ما به دلیل دینداری نیست. عوامل متعددی در اینگونه موارد دخیل است. ملتی که کم فروشی نکند، به قول و قراردادهایش احترام بگذارد، برنامه و ارزیابی و پاسخگویی داشته باشد پیشرفت می کند. آبادی و موفقیت دنیوی مرهون تعقل وعلوم بشری است، ربطی به با دینی  و بی دینی ندارد. اگر ملت ما دینش را هم کنار بگذارد اما خود را تغییر ندهد چیزی عوض نخواهد شد.

موفق باشید

محسن کدیور