عدم تحریف قرآن

پرسش:

شخصی سنی یا وهابی در توجیه عدم اعتقادش به تحریف قران در مذهبش می گوید اگر کسی مثلاً افلا تعقلون را افلا یعقلون بخواند اشکال ندارد و این تحریف نیست بلکه تفاوت لهجه در قرائت است ولی شما شیعیان اعتقاد راسخ و کامل به تحریف قران دارید. اولاً این مساله را توضیح بفرمایید دوماً آیا صحیح است که اکثر علمای شیعه معتقد به تحریف قران هستند به استناد روایتی در کافی که می گوید قران در اصل ۱۷۰۰۰ آیه داشته است ولی اکنون ندارد؟ سوماً اگر جنابعالی معتقد به تحریف قران نیستند دلیلتان چیست؟

پاسخ:

اعتقاد به عدم تحریف قرآن کریم عقیده اصلی سنی و شیعه است. در هر دو فریق اقلیتی به تحریف قرآن رای داده اند، حشویه از اهل سنت و غلات اخباری از شیعه . هر دو هم اشتباه می کنند. از هر دو فرقه روایاتی دال بر تحریف قرآن نقل شده است که به دلیل مخالفت با قرآن بی اعتبار است.

از اهل سنت قول به نسخ تلاوت و حکم یا نسخ تلاوت بدون نسخ حکم عین قول به تحریف است. آیه‌ی رجم! محصول این گونه روایات است. تفصیل بحث را در کتاب «البیان فی تفسیرالقرآن» آیت الله سید ابوالقاسم خویی مطالعه فرمایید. (به فارسی هم ترجمه شده است).

درباره عدم تحریف قران از نظر شیعه مقاله دکتر سید حسین  مدرسی طباطبایی قابل مطالعه است:
H. Modarressi, Debates on the Integrity of the Qur’ān: A Brief Survey, Studia Islamica, No. 77 ,1993
ترجمه فارسی: بررسی ستیزه های دیرین درباره قرآن، فصلنامه‌ی هفت آسمان، قم ۱۳۸۰ شماره ۱۱.

موفق باشید

محسن کدیور