عدم باور به «بداء» خللی به تشیع نمی زند

پرسش: از اختصاصات شیعه نظریه ای که معروف به “بداء” یا ابداء است (تغییر غیر منتظره‌ی مشیّت الهی) آیا مورد قبول حضرت عالی می باشد؟

 
پاسخ:

اگرچه برخی منقولات روایی در این زمینه توجیه فلسفی شده است، اما بدون چنین نظریه ای نیز منقولات مرتبط را می توان تاویل کرد و در نتیجه باور به چنین نظریه ای نیاز نیست و عدم اعتقاد به آن خللی به تشیع نمی زند.

موفق باشید

محسن کدیور