رابطه‌ی گناه و بلاهای طبیعی

پرسش: آیا زلزله یا سیل و طوفان و کلا بلاهای طبیعی معلول گناهان ماست؟ در این صورت آیا مردم مناطقی از کشور ما که زلزله آمده است واقعا بیش از دیگر مردم جهان گناه کرده اند؟ آیا برای پیشگیری از اینکونه بلاها باید مردم کمتر گناه کنند یا به شکل علمی پیش بینی های لازم را کرد؟

 

پاسخ:

الف. بر اساس برخی آیات قران کریم خداوند در گذشته برخی امم معصیت کار را با بلایای آسمانی یا زمینی مجازات کرده است، از قبیل بقره ۵۹ و اعراف ۶۴ و ۸۴.
ب. اینکه خداوند برخی از معاصی را در آینده نیز با بعضی سوانح طبیعی کیفر دهد یا برخی طاعات را با مواهب طبیعی پاداش دهد، محتمل است.
ج. اینکه هر سانحه‌ یا موهبت طبیعی به واسطه‌ی معصیت یا طاعت است فاقد هر گونه دلیل معتبر دینی است، بلکه دلیل برخلاف آن است.
د. از سنن قطعی الهی ابتلا و استدارج است. بر اساس سنت ابتلاء (بقره ۱۵۵) خداوند برخی بندگان خود را با امور دشوار از قبیل ترس، گرسنگی و نقص در اموال و انفس و ثمرات می آزماید. بر اساس سنت استداراج (اعراف ۱۸۳-۱۸۲) خداوند برخی بندگان معصیت کار خود را درجات بیشتری از نعمت عطا می کند تا در آخرت به درکات افزون تری سقوط کنند.
د. اینکه سانحه‌ی طبیعی از قبیل ابتلاء و آزمایش است یا از قبیل مجازات و کیفر از اسرار الهی است، و جز با علم غیب نمی توان با قاطیعت زلزله، سیل، طوفان، صاعقه یا دیگر بلایای طبیعی را با گناه مرتبط دانست.
ه. آنچه قاطعانه می توان گفت این است که حوادث طبیعی معلول علل طبیعی هستند  و بشر با دانش خود می تواند بخشی از حوادث را پیش بینی کرده از بعضی آسیبهای آنها پیشگیری کند.

موفق باشید

محسن کدیور