قصاص جان و اعضا

پرسش: آیا قصاص فقط منحصر به جان است؟

پاسخ: خیر، در شریعت قصاص بر دو قسم است: قصاص نفس و قصاص اطراف. اولی همان قصاص جان است و دومی قصاص اعضا. در هر دو مورد در کنار حق قصاص حق دیه و بخشش هم هست.
موفق باشید.
محسن کدیور