سالم ماندن اجساد برخی صالحان قاعده نیست

ن

پرسش: آیا شنیده های تاریخی مبنی بر سالم بودن بعض اجساد مسموع و حجت است؟ چرا اجساد حضرات جعفر طیار و حجر بن عدی در ماجرای نبش قبر اخیر موجود نبود؟ (اگر وجود می داشت ، الان همه جا پر بود!)

پاسخ: سالم ماندن جسد «برخی» از صالحان در قبر قابل انکار نیست. اما این عمومیت ندارد.

امکان سالم ماندن اجساد مومیایی نشده‌ی برخی صالحان

***

پرسش: فرموده اید اجساد بعض صالحان سالم می ماند. آیا صالحین شما کسانی در رویاهای بشرند؟ در حالیکه از باب واقعافرادی مثل جعفر طیار و یا حجربن عدی از همان صالحینی هستند که در معیارهای ما می گنجند. مگر آنکه معیار چیزهایی باشد که بر ما پوشیده است و اگر چنین باشد دیگر بر ما حجتی نیست.

پاسخ: دلیل مسئله تحربی است، در اثر خرابی اتفاقی برخی قبور گذشتگان به واسطه سیل یا زلزله و مانند آن افرادی سالم ماندن برخی جنازه های گذشتگان را مشاهده کرده اند. این مشاهده ها در حد تواتر است. هیچ دلیلی بر تعمیم آن وجود ندارد. پوسیدن جنازه کسی هم دلیل ناصالح بودن وی نیست. ضمنا این مسئله نه از اصول دین است نه از فروع آن. اگر فردی از مشاهده دیگران برایش علم حاصل نشد، باور نداشته باشد به هیچ جا برنمی خورد و هیچ اهمیتی هم ندارد. والسلام.

موفق باشید

محسن کدیور