پیروان دیگر ادیان در آخرت

پرسش:
آیا خداوند هیچ دینی را در آخرت غیر از اسلام از کسی قبول نمی کند؟ من آیه ای را در قرآن بر این مضون دیدم. خوب پس لا اکراه فی دین چه می شود؟

پاسخ:

اسلام در قرآن کریم به دو معنی به کار رفته است: نام مشترک همه ادیان ابراهیمی و نام دین محمد بن عبدالله (ص). از دومی غالبا با واژه ایمان یاد می شود. اینکه اسلام مورد نظر در آیه ۸۵ سوره آل عمران اطلاق عام مورد نظر است یا اطلاق خاص دو تفسیر است. بحث در پیروان ادیان دیگر پس از بعثت پیامبر اسلام است نه قبل از آن. به نظر می رسد هر کس با هر عنوانی ایمان به خدا و آخرت داشته باشد و عمل صالح در کارنامه خود داشته باشد مشمول نجات اخروی است. البته ایمان و عمل صالح کامل در دین محمد بن عبدالله یافت می شود اما معنای آن بی بهره بودن ادیان سابق ابراهیمی از نجات نیست. معنای شمولگرایی در مقابل انحصارگرایی چنین است. ضمنا لا اکراه فی الدین اجباری نبودن دین در دنیاست و ایه مورد اشاره سوره آل عمران بحث از عدم قبول اخروی غیر اسلام است. این دو آیه ربطی به هم ندارند.
موفق باشید.