علم الهی و اختیار آدمی

پرسش: اینکه خداوند آخر و عاقبت ما را رقم زده و نوشته و یا اینکه می داند، با اختیار منافات ندارد؟

 
پاسخ:

علم مطلق الهی با اختیار آدمی منافاتی ندارد. علم خداوند زمان ندارد آینده و حال و گذشته به یکسان در برابرش مجسم است. اگر تصور صحیحی از علم الهی داشته باشیم و نیز اراده انسان را به عنوان جزء العلة (و نه تمام العلة) اعمال او بدانیم مشکلی در بحث اختیار آدمی نخواهد بود.
موفق باشید.