حدیث من انکر القائم

سوال بنده این است که آیا به علم شما حدیث زیر معتبر است و میتوان بر آن یقین داشت یا خیر؟ «و من انکر القائم من ولدى، فقد انکرنى» هر که قائم از فرزندانم را انکار کند، مرا انکار کرده است.(اکمال الدین، بحار الانوار)

پاسخ:

سند حدیث مورد بحث معتبر است، و به عنوان خبر واحد افاده‌ی ظن به مفاد آن می کند. برای افاده‌ی یقین تواتر سندی و نص در مفاد لازم است. مباحث اعتقادی نیز نیازمند یقین است. به لحاظ مفاد نیز باور به قائم از اولاد پیامبر (ص) یا مهدی موعود از امور اتفاقی سنی و شیعه است، اما اینکه قائم از اولاد محمد (ص) متولد شده و در پرده‌ی غیبت است (اعتقاد شیعیان) یا متولد خواهد شد(باور اهل سنت) این حدیث درباره آن ساکت است.
موفق باشید.