دو نظریه درباره‌ی علم ائمه

پرسشها: آیا علم امام حد و مرز دارد؟
آیاعلم امامان معصوم بر همه چیز احاطه داشته است؟
آیا علم آنها تابع زمانشان نبوده است؟
آیا علم ایشان در مورد علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی به اندازه انسانهای امروز بوده است؟ به فرض صحت منبع و روایت آیا تمام صحبت هایشان حجت است ؟ اگر نه کدام
صحبتهای ایشان برای ما حجت است؟ مثلا اگر یکی از ایشان در باره مسائل بهداشتی مسئله ای بیان کرده باشند آیا حجت است؟

 
پاسخ:
الف. درباره‌ی علم ائمه حداقل دو نظریه است:
اول. نظریه‌ی ائمه‌ی معصومین که معتقد است ائمه علم لدنی به گذشته و حال و آینده دارند، علمشان بیکرانه بوده  به همه امور عالَم عالِم بوده اند.

دوم. نظریه‌ی علمای ابرار بر این باور است که ائمه علم اکتسابی داشته اند و اطلاعشان از امور دینی از طریق پیامبر بوده، این علم محدود به امور دینی بوده، وسخنان ایشان برخی متناسب با فرهنگ زمانه‌ی خود بوده از قبیل روایات طبی و برخی در تبیین ارزشهای فرازمانی بوده است.
ب. در امور اعتقادی خبر واحد حجت نیست و خبر نص متواتر لازم است.
در این زمینه به مقالات قرائت فراموش شده و تاملی در منابع اعتقادی مراجعه فرمایید.
موفق باشید.